مزایای بازاریابی محتوای B2B

نظر

E-A-T را ایجاد می کند

گوگل می خواهد مفیدترین وب سایت های ممکن را به کاربران خود ارائه دهد و به دنبال سیگنال های E-A-T (اقتدار ، تخصص و اعتماد) برای تعیین سودمندی یک وب سایت است. همانطور که نمونه های بازاریابی B2B ما با حضور در آنجا هر زمان که افراد در صنعت خود به منبعی احتیاج دارند ، قدرت و تخصص را ایجاد می کنند ، آنها همین کار را در قسمت انتهایی انجام می دهند.

ادامه مطلب...